Dojo Kun
1.HITOTSU
JIKAKU KANSEI NI TSUTOMERU KOTO
Work to perfect your character
2.HITOTSU
MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO
Have fidelity in seeking a true way
3.HITOTSU
DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO
Cultivate a spirit of endeavour and perseverance
4.HITOTSU
REIGI O OMONZURU KOTO
Always act with good manners
5.HITOTSU
KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO
Refrain from violent and uncontrolled behaviour